Projekt RPSL.11.01.04-24-0093/18 Wspierać i uczyć

Chorzów, dnia 1 września 2018 r.

Wartość projektu: 1 584 406,54

Wartość dofinansowania ogółem 1 425 965,89

Wartość dofinansowania z UE : 1 346 745,55 zł

 

 

tablice_wzory_siatka

 

Projekt „Wspierać i uczyć” ma na celu wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną trzech szkół podstawowych w Chorzowie:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. KS. J.CZEMPIELA

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 31.01.2021 r.

 

Projekt zakłada
realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Założeniem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności, które zwiększą ich szanse edukacyjne oraz szanse na podjęcie aktywności zawodowej. Poprzez udział w projekcie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą świadomymi członkami społeczności lokalnej, samodzielnymi jednostkami społecznymi, które potrafią zadbać o siebie i swoje otoczenie, a także będą pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. W ramach projektu zaplanowane jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz współpraca z rodzicami uczniów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w PROJEKCIE RPSL.11.01.04-24-0093/18  „WSPIERAĆ I UCZYĆ”

 

 • 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa oraz rekrutacji uczestników na wszystkie formy wsparcia realizowane w PROJEKCIE RPSL.11.01.04-24-0093/18 „WSPIERAĆ I UCZYĆ”
 2. PROJEKT RPSL.11.01.04-24-0093/18 „WSPIERAĆ I UCZYĆ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na podstawie umowy zawartej między Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Chorzów.
 4. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Beneficjent– Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu,
 • Realizatorzy– szkoły realizujące projekt
 • Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 1. Realizatorami Projektu są:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Z siedzibą przy ul. Józefa Ryszki 55, 41 – 500 Chorzów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI
z siedzibą przy ul. dr. Wincentego Styczyńskiego 32, 41-500 Chorzów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM.KS.J.CZEMPIELA
z siedzibą przy  ul. Kaliny 61, 41-500 Chorzów

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 stycznia 2021 r.

 

 

 • 2

Cele i zakres wsparcia

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 750 uczniów (375K i 375M) SP 13, SP5 oraz SP32 w Chorzowie w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 poprzez wsparcie w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych, jak też przygotowanie 100 nauczycieli (80K i 20M ) do indywidualizacji pracy z uczniami i wykorzystywania metod eksperymentu w procesach edukacyjnych oraz współpracę z rodzicami uczniów.

 • 3

Realizacja zadań Projektu

 1. Wszystkie zadania – formy wsparcia, są realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
 2. Formy wsparcia będą prowadzone przez Realizatorów w wyznaczanym przez niego miejscu i terminie zgodnie z opracowanymi harmonogramami zajęć.
 3. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadań (w szczególności harmonogramy zajęć) będą prezentowane na tablicy ogłoszeń Projektu w szkole, jak i na stronie WWW Projektu.
 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Koordynator Projektu.
 5. Dyrektorzy Szkół w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach, sporządzają listy grup dla każdej z klas/oddziałów.
 • 4

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie i uczennice klas 1, 4,5,6,7 i 8 oraz nauczyciele ww. Realizatorów.
 2. Rekrutacja uczestników rozpoczyna się w dniu 1 września 2018 i trwa w sposób ciągły.
 3. Proces rekrutacji poprzedza przekazanie informacji grupie docelowej podczas inauguracji roku szkolnego 2018/2020, poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych w szkole oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i projektu.
 4. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są do podpisania formularza deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganym zakresem danych osobowych.
 5. O przyjęciu na wszystkie formy wsparcia decydować będą następujące kryteria:

– dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z § 4 pkt 4,

– dodatkowo na studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli złożenie podania.

 1. Jeśli liczba chętnych uczestników przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia, o przyjęciu na poszczególne formy wsparcia decyduje dodatkowo:
 2. a) w przypadku uczniów/uczennic ranking frekwencji na zajęciach szkolnych oraz aktywność i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki, na podstawie uwag nauczycieli zapisywanych w dzienniku szkolnym:
Wskaźnik zgodnie z Regulaminem Projektu: Wartość wskaźnika Ilość punktów
Średnia frekwencja ucznia w szkole na podstawie dziennika szkolnego
Aktywność i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki (20 % punktów ) na podstawie dziennika szkolnego
Razem

-jeśli kandydaci będą posiadali taką samą ilość punktów – niższy miesięczny dochód na członka rodziny;

b)w przypadku nauczycieli, ocena pod kątem potrzeb szkoły i osiągania celów projektu – opinia Dyrektora Szkoły uzasadniająca skierowanie na studia nauczycieli,

– jeśli kandydaci będą posiadali taką samą ilość punktów – niższy miesięczny dochód na członka rodziny.

 1. Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia, Realizator będzie sporządzał listy rezerwowe i w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, Realizator będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.
 2. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
 • 5

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

 1. Realizator jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą oraz Regulaminem Projektu przyjętym przez Projektodawcę.
 2. Realizator zapewni wykwalifikowaną kadrę realizującą zajęcia merytoryczne.
 3. W przypadku, gdy na skutek okoliczności leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej, wstrzymane zostaną wypłaty na pokrycie kosztów form wsparcia, Realizator ma prawo do ich zawieszenia, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika projektu i jego rodziców/ prawnych opiekunów, poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie WWW. Po ponownym uruchomieniu przez Instytucję Pośredniczącą, środków finansowych, Strony wspólnie ustalą terminy realizacji poszczególnych działań objętych Projektem.
 4. Zawieszenie form wsparcia nie daje Uczestnikowi prawa wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu wobec Realizatora.
 5. Realizator ma prawo:
 6. a) żądania od Uczestników/Uczestniczek niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń
 7. c) skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę przyjętych zapisów regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Realizator zobowiązany jest wówczas do pisemnego uzasadnienia skreślenia z listy Uczestników i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ucznia/uczennicę oraz w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich – jego rodziców/ prawnych opiekunów.
 • 6

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu

 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
 2. a) nieodpłatnego uczestniczenia w przyznanych formach wsparcia oraz korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu,
 3. b) dostępu do informacji na temat realizacji zadań,
 4. c) do rezygnacji z udziału w Projekcie lub jego zawieszenia, w przypadku zaistnienia przyczyn powodujących niemożliwość uczestniczenia w formach wsparcia, np.: długotrwała choroba.
 5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do:
 6. a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć,
 7. b) wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu. Podczas zajęć i kursów dystrybuowane będą listy obecności, kwestionariuszy ankiet służących ewaluacji Projektu,
 8. d) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
 9. e) do pisemnego powiadomienia koordynatora projektu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian,
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Projektu.
 2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Realizatora.
 3. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/Uczestniczki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

tablice_wzory_siatka